Analiza SWOT

RESURSE UMANE ȘI SOCIALE

Puncte tari

• Ponderea relativ ridicată a populaţiei în vârstă de muncă în total populaţie
• Forţă de muncă accesibilă la costuri reduse
• Experienţă în derularea şi implementarea unor proiecte
• Posibilitatea acordării de terenuri pentru gospodăriile familiilor tinere
• Populaţie şcolară relativ stabilă

Puncte slabe

• Spor natural negativ al populaţiei, manifestat mai accentuat în satele Lucieni, Moisica, Bălaia
• Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei , manifestat mai accentuat în satele Lucieni, Moisica, Bălaia
• Lipsa serviciilor publice de îngrijire (la domiciliu sau în sistem instituţionalizat) a persoanelor aflate în dificultate( vârstnici fără sprijin, persoane cu dizabilităţi, copii proveniţi din familii defavorizate)
• Lipsa parteneriatelor locale între administraţia locală, biserică, poliţie şi şcoală pe linia desfăşurării unor activităţi educative
• Lipsa locurilor de muncă
• Ponderea mare a lucrătorilor familiali în gospodării de subzistenţă şi semisubzistenţă
• Lipsa unor spaţii de interacţiune socială (sală de sport, club, etc.)

Oportunități

• Programe de formare profesională derulate prin direcţiile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (M.M.F.E.S.), organizate la nivel de judeţ
• Posibilitatea calificării forţei de muncă prin şcoli de arte şi meserii
• Parteneriat la nivel naţional între stat şi biserică privind acordarea serviciilor de asistenţă socială
Amenințări

• Programe de formare profesională derulate prin direcţiile deconcentrate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (M.M.F.E.S.), organizate la nivel de judeţ Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale
• Posibilitatea calificării forţei de muncă prin şcoli de arte şi meserii Migraţia forţei de muncă spre mediul urban şi către spaţiul comunitar
• Parteneriat la nivel naţional între stat şi biserică privind acordarea serviciilor de asistenţă socială Neadaptarea /adaptarea lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la provocările mediului economic şi social, la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale
• Neîncrederea în beneficiile educaţiei generată de situaţia materială precară a populaţiei.


RESURSE NATURALE/ECONOMICE

Puncte tari

• Mediu natural nepoluat

• Potenţial de dezvoltare a agriculturii ecologice
• Existenta unei comunităţi de afaceri reprezentată de agenţi economici cu activitate în zonă.
• Existenţa pe teritoriul comunei a 8040 ha teren arabil
• Prezenţa solurilor cu grad mare de fertilitate,
• Existenţa a 1540 ha. păşuni naturale
• Zonă cu potenţial de dezvoltare a turismului de tranzit
• Potenţial de dezvoltare a legumiculturii favorizat de apropierea de cursul pârâului Călmăţui

Puncte slabe

• Ponderea mare a activităţilor agricole şi de creştere a animalelor desfăşurate în gospodării individuale de subzistenţă şi semisubzistenţă, în detrimentul exploataţiilor agricole
• Veniturile scăzute ale populaţiei şi implicit putere de cumpărare scăzută.
• Activităţi economice foarte puţin diversificate, lipsa celor cu valoare adăugată mare şi a prestărilor de servicii pentru populaţie
• Număr mic de unităţi de procesare a produselor primare din zonă
• Lipsa unui sistem de irigaţii pentru agricultură
• Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii şi numelui comunei
• Absenţa culturii asociative, a formării de asociaţii

Oportunități

• Programe de finanţare ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale
• Subvenţiile acordate agricultorilor şi crescătorilor de animale
• Interes turistic în creştere pentru turismul ecologic, turismul rural, agroturism etc.
• Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile de către întreprinzătorii care activează în mediul rural (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală)

Amenințări

• Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună
• Exploatarea neraţională a terenurilor agricole
• Neutilizarea tehnologiilor moderne şi a experienţei specialiştilor în agricultură şi creşterea animalelor,
• Concurenţa produselor alimentare importate

 

RESURSE CONSTRUITE SI DE ADMINISTRARE

Puncte tari

• Comuna este aşezată pe DN 2C Buzău - Slobozia
• Experienţă în derularea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă sau finanţate din surse proprii
• Administraţia publică locală receptivă şi deschisă

Puncte slabe

• Drumuri comunale şi săteşti nemodernizate, lipsa in unele sate a trotuarelor, a şanţurilor dalate, a parcărilor, lipsa şi întreţinerea necorespunzătoare a indicatoarelor rutiere.
• Lipsa reţelei de alimentare cu apă în satele aparţinătoare Bălaia, Moisica, Albeşti, Călţuna, Udaţi - Mânzu şi Udaţi - Lucieni şi a celei de distribuţie a gazelor naturale.
• Lipsa reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate.
• Lipsa infrastructurii ecologice de colectare a deşeurilor
• Echipare slabă cu utilităţi a gospodăriilor populaţiei
• Lipsa unor oportunităţi de petrecere a timpului liber pentru copii şi adulţi
• Lipsa unei strategii de dezvoltare locală
• Lipsa parteneriatelor public private
• Apa din fântâni nu se încadrează în parametrii de potabilitate (conţinut ridicat de nitraţi si nitriţi)

Oportunități

• Înfiinţarea GAL (Grup de Acţiune Locala) care va contribui la atragerea de finanţări şi dezvoltarea de parteneriate pentru implementarea unor proiecte în comun.
• Existenta programelor de finanţare care vizează dezvoltarea infrastructurii (alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare ape, drumuri comunale).
• Existenţa Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

Amenințări

• Schimbări frecvente şi contradictorii ale cadrului legislativ
• Lipsa unei monitorizări continue a oportunităţilor de finanţare a programelor de infrastructură
• Uzura şi degradarea continuă a infrastructurii în absenţa investiţiilor pentru modernizare

 

RESURSE FINANCIARE

Puncte tari

• Nu sunt

Puncte slabe

• Schimbări frecvente şi contradictorii ale cadrului legislativ
• Lipsa unei monitorizări continue a oportunităţilor de finanţare a programelor de infrastructură
• Uzura şi degradarea continuă a infrastructurii în absenţa investiţiilor pentru modernizare

Oportunități

• Programe guvernamentale pentru agricultură, mediu, sănătate, turism, învăţământ etc.
• Lansarea Programelor Operaţionale Sectoriale (P.O.S.) care oferă posibilitatea accesării de finanţări nerambursabile
• Posibilitatea atragerii investitorilor prin acordarea de facilităţi fiscale

Amenințări

• Competiţia altor comune, oraşe, asociaţii intercomunale etc. pentru obţinerea de fonduri europene
• Competiţia altor localităţi pentru obţinerea de resurse din redistribuţia bugetară
• Legislaţie neadecvată în ceea ce priveşte recuperarea de către autorităţile locale a sumelor provenite din amenzi contravenţionale si penalităţi
• Interesul scăzut al investitorilor pentru demararea afacerilor în comună