Obiective de dezvoltare

ACTIVITĂȚI ECONOMICE LOCALE

Obiective strategice

- Valorificarea resurselor naturale locale prin activităţi economice durabile; înfiinţarea de ferme şi exploataţii agricole eficiente, aplicarea unor tehnologii performante care să conducă la realizarea de produse şi culturi specifice zonei, capabile să reziste concurenţei pe piaţa europeană.

- Înfiinţarea şi consolidarea unor structuri asociative, cu activitate în domeniile reprezentative pentru dezvoltarea locală (producători agricoli, crescători de animale etc.)

- Sprijinirea creerii de IMM-uri şi dezvoltarea de mici unităţi economice nepoluante, diversificarea activităţilor de colectare, prelucrare şi producţie a materiilor prime şi a produselor locale animaliere şi agricole.

- Dezvoltarea de activităţi economice care să conducă la scăderea gradului de dependenţă a populaţiei faţă de agricultură şi la crearea de surse de venituri adiţionale din activităţi non-agricole

 

INFRASTRUCTURA TEHNICO - EDILITARĂ ŞI SOCIALĂ

Obiective strategice
- Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico - edilitare şi a reţelelor de utilităţi publice la nivelul întregii comune conform standardelor europene (drumuri, căi de acces, poduri, podeţe, şanţuri, canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, iluminat public, staţie de epurare, rampe ecologice pentru depozitarea deşeurilor, dotarea şi amenajarea spaţiilor publice, trotuare, parcări, crearea de locuri de joacă pentru copii etc.)

- Înfiinţarea / reabilitarea, dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii socio - sanitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene (dispensar medical, cabinete medicale de specialitate, cabinete stomatologice, farmacie, unităţi de ocrotire a persoanelor aflate în dificultate, etc.)

- Înfiinţarea /reabilitarea, dezvoltarea /extinderea şi modernizarea infrastructurii cultural - educative la nivelul întregii comune conform standardelor europene (cămine culturale, şcoli şi grădiniţe, săli de sport, biserici, utilităţi mass - media etc.)

- Dezvoltarea activităţilor / serviciilor aferente activităţilor tehnico-edilitare şi sociale la nivelul întregii comune conform standardelor europene

- Informarea şi publicitatea pentru promovarea oportunităţilor zonei

- Înfiinţarea / reabilitarea/ dezvoltarea / extinderea şi modernizarea infrastructurii turistice, sportive şi de agrement la nivelul întregii comune conform standardelor europene

 

MEDIU ŞI RESURSE NATURALE

Obiective strategice

- Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

- Valorificarea resurselor locale (deşeuri, raze solare, vânt etc.) pentru producerea de energie alternativă (biogaz, energie solară, energie eoliană etc.)

- Managementul integrat al deşeurilor (sistem de colectare, sortare şi depozitare selectivă si ecologica a deşeurilor etc.)

 

RESURSE SOCIO - UMANE

Obiective strategice

- Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa social-economică a comunei prin asigurarea condiţiilor de educare şi formare care să conducă la o absorbţie acestora pe piaţa muncii şi să răspundă oportunităţilor de dezvoltare locală (activităţi meşteşugăreşti, agroturism, agricultură, creşterea animalelor, etc.)

- Dezvoltarea de activităţi formative (educaţionale, culturale, sanitare, sociale) pentru asigurarea implementării Strategiei de dezvoltare locală

- Creşterea gradului de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii prin crearea de structuri asociative şi dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu ONG-uri de tineret din ţară şi din străinătate, active în domenii ca: social, cultural, sportiv, protecţia mediului, educaţie civică, turism etc.

- Servicii sociale pentru grupurile ţintă bazate pe analizarea şi identificarea corectă a nevoilor specifice (persoane vârstnice, copii aflaţi în dificultate, femei victime ale violentei domestice, etc.)